Great Song

New Radicals – You Get What You Give

所以生命是甚麼?

有人吸煙,酗酒,吸毒,做壞事,但活得開開心心

有人拼命想做好人,努力工作養家,卻活得不開心

人就是被生下來,變老,死掉

所以人生應該做甚麼?用甚麼心態去做人生的選擇呢?

4 thoughts on “Great Song

  1. 人生應該做咩,應該只可以問自己你所見所聞都係人地既人生,生命係冇框框的過得唔開心既人,係因為,佢地係生活緊人地認為好,認為正常的生活,但並唔係佢想要的生活其實現在的生活係唔係你想要,好簡單,只要feel下自己而家快唔快樂,如果not,咁就即係唔係lor,哈哈

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s